Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2012-2016/85/2014 w sprawie: w sprawie likwidacji w systemie POL-on jednolitych studiów magisterskich 2014 20141128 28.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/83/2014 w sprawie: w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 paŁşdziernika 2014 r. 2014 20141127 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/84/2014 w sprawie: w sprawie nadania prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2014 20141127 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/82/2014 w sprawie: w sprawie prowizorium budżetowego Uniwersytetu Opolskiego na 2015 r. 2014 20141127 27.11.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/81/2014 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014. 2014 20141030 30.10.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/80/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie auli w budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Ozimskiej 46 a w Opolu 2014 20140627 27.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/75/2014 w sprawie: w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/79/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z wprowadzonymi zmianami 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/78/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia współpracy z Edith Cowan University (Australia) 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/76/H//2014 w sprawie: w sprawie nadania tytułu honoris causa UO ks. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/77/2014 w sprawie: w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UO prof. drowi hab. Franciszkowi Gruczy 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/76/N//2014 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UO O. Profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu 2014 20140626 26.06.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/74/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (Filologia specj.Języki obce w turystyce, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Odnawialne Łşródła energii) 2014 20140531 31.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2012-2016 w sprawie: Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46 w Opolu 2014 20140530 30.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/69/2014 w sprawie: zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2014 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/70/2014 w sprawie: w sprawie wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/71/2014 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/66/2014 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2013 r. 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/67/2014 w sprawie: rozliczenie wyniku finansowego netto za 2013 r. 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/68/2014 w sprawie: rozliczenie zysku (straty) lat ubiegłych 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/72/2014 w sprawie: w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/64/2014 w sprawie: zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich 2014 20140424 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/63/2014 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (turystyka historyczna, zarządzanie informacją w nowych mediach, biotechnologia) 2014 20140424 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/62/2014 w sprawie: Podjęcie działań związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja i montaż odnawialnych Łşródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Ozimska 46 w Opolu 2014 20140424 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/61/2014 w sprawie: w sprawie umów o współpracy z partnerami zagranicznymi (współpraca z Montpellier) 2014 20140424 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/65/2014 w sprawie: powołanie w strukturach Uniwersytetu Opolskiego Collegium Nobilium – Szkoła Liderów i Centrum Kreatywne 2014 20140424 24.04.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/60/2014 w sprawie: zmieniająca załcznik nr 3 do Uchwały 131/2008-2012 z 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 2014 20140328 28.03.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/59/2014 w sprawie: w sprawie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2014/2015 2014 20140327 27.03.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/58/2014 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu systemowego: Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. 2014 20140202 02.02.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/57/2014 w sprawie: Wyrażenie zgody na zwiększenie udziału własnego Uniwersytetu Opolskiego dla zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 4 w Opolu” 2014 20140201 01.02.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/56/2014 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii – budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ul. Ozimska 46 w Opolu” 2014 20140131 31.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/53/2014 w sprawie: Zatwierdzenie podstawowych wytycznych Programu Erasmus+ w latach 2014-2020 oraz podstawowych zasad funkcjonowania Programu Erasmus+ i polityki Erasmus (Strategii Ogólnej) UO w latach 2014-2020 2014 20140130 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/55/2014 w sprawie: Zmiana uchwały nr 5/2012-2016 Senatu UO z dnia 25 paŁşdziernika 2012 r. dot. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140130 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/54/2014 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy 2014 20140130 30.01.2014 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/52/2014 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr.hab. Wacławowi Hryniewiczowi 2014 20140130 30.01.2014 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/51/2014 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego o.prof. dr.hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu 2014 20140130 30.01.2014 Obowiązujący2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 53/2014 w sprawie: zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim. 2014 20141222 01.01.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2014 w sprawie: wyodrębnianie,klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS 2014 20141222 22.12.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2014 w sprawie: Powołanie Rzecznika Praw Studenta w Uniwersytecie Opolskim 2014 20141212 12.12.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2014 w sprawie: zmiany w Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Opolskiego (13/2007) 2014 20141204 04.12.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2014 w sprawie: Zasady opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2014 20141119 19.11.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (8/2011) 2014 20141119 19.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2014 w sprawie: Wprowadzenie Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 2014 20141117 17.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2014 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz wzoru kwestionariusza hospitacji zajęć w Uniwersytecie Opolskim. 2014 20141117 17.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2014 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 2014 20141114 14.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2014 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 36/12 z dnia 2 paŁşdziernika 2012 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014 20141114 14.11.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (8/2011) 2014 20141024 24.10.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. (45/2012) 2014 20141015 15.10.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2014 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (Instytut Studiów Edukacyjnych) 2014 20141003 03.10.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2014 w sprawie: Zmiana w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (20/2007) 2014 20141002 02.10.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2014 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010 — oceny w j.niemieckim) 2014 20141001 01.10.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2014 w sprawie: Zmiana w sposobie organizacji pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych związanych z prowadzeniem przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS 2014 20140918 18.09.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2014 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Instytutu Slawistyki) 2014 20140916 16.09.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2014 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2014 20140911 11.09.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2014 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2013 r. dot. wprowadzenia nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim. 2014 20140908 08.09.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2014 w sprawie: Zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim (42/2013) 2014 20140825 25.08.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2014 w sprawie: Zasady dzieżawy lokali (pomieszczeń) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140805 05.08.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2014 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach (18/2014) 2014 20140626 26.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2014 w sprawie: Polityka bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140625 25.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego (23/2003) 2014 20140625 25.06.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Zarządzania Projektami i Biura Organizacyjno-Prawnego)- 1/2012 2014 20140625 25.06.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2014 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Zakładu Zarządzania Jakością i przekształcenie Katedry Logistyki i Marketingu w Zakład) 2014 20140617 17.06.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2014 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Zakładu Fizyki Obliczeniowej, powołanie Katedry Fizyki Fazy Skondensowanej) 2014 20140529 29.05.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2014 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2014 20140515 15.05.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2014 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (45/2012) 2014 20140515 15.05.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2014 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140515 15.05.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2014 w sprawie: Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140512 12.05.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2014 w sprawie: Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140430 30.04.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2014 w sprawie: Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140414 14.04.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2014 w sprawie: Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140414 14.04.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2014 w sprawie: Wprowadzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim ( od 1.10.2014 r.). 2014 20140331 31.03.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2014 w sprawie: Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (8/2013) 2014 20140321 21.03.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2014 w sprawie: Powołanie Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140228 28.02.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2014 w sprawie: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140228 28.02.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2014 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2014 20140224 24.02.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2014 w sprawie: Zmiana zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego (49/2012) 2014 20140224 24.02.2014 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2014 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2014 roku. 2014 20140224 24.02.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2014 w sprawie: Wzory dyplomów ukończenia studiów Uniwersytecie Opolskim 2014 20140206 06.02.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2014 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologi Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego ( powołanie Pracowni Analiz i Ekspertyz) 2014 20140130 30.01.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2014 w sprawie: Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140114 14.01.2014 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2013 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (39/2012) 2013 20130912 12.09.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2013 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2013 20130128 28.01.2013 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2012 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121127 27.11.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2012 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2012 20121010 10.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2012 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2012 20120612 12.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2009 w sprawie: Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 20091007 07.10.2009 Obowiązujący2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Obwieszczenie Rektora 01/2014 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalnosci Uniwersytetu Opolskiego 2014 20140507 07.05.2014 Obowiązujący2014

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 10/2014 w sprawie: Zmiana w Decyzji określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015 2014 20141212 12.12.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2014 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015. 2014 20141117 17.11.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2014 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015. 2014 20141117 17.11.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2014 w sprawie: Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2014/2015. 2014 20141010 10.10.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2014 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 2014 20140929 29.09.2014 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 38/2014 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (dzieżawa pomieszczeń w AIP) 2014 25.09.2014 25.09.2014 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2014 w sprawie: W sprawie elektronicznego składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2013/2014 2014 20140910 10.09.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2014 w sprawie: Wprowadzenie wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140620 20.06.2014 Nieobowiązujący
Instrukcja Kanclerza 12/2014 w sprawie: Zasady wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140410 10.04.2014 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2014 w sprawie: Wytyczne dotyczące programu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140331 31.03.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2014 w sprawie: Instrukcja wypełniania punktów 4.2 Wymagania programowe oraz 5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe w wydawanym suplemencie do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2014 20140212 12.02.2014 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2014 w sprawie: Niezaliczanie środków finansowych uzyskanych z tytułu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do dochodu doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne 2014 20140128 28.01.2014 Obowiązujący