Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 10/2023 w sprawie: podziału wyniku finansowego netto Uniwersytetu Opolskiego za rok 2022 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 9/2023 w sprawie: zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za 2022 r. 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 8/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2022 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 7/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2022 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 6/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2022 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 5/2023 w sprawie: wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 4/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany przyjętego planu rzeczowo–finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2023 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 3/2023 w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia przez Uniwersytet Opolski fundacji Uniwersytetu Opolskiego celem realizacji statutowych zadań Uniwersytetu Opolskiego, w tym także prowadzenia w niezbędnym zakresie działalności gospodarczej 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 2/2023 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Opolskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu U_RU - 1/2023 w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Markowi Masnykowi 2023 26.01.2023 15.03.2023 ObowiązującyRodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu US_UO - 209/2020-2024 w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 208/2020-2024 w sprawie: uchylenia programów studiów na kierunkach studiów pierwszego (I) i drugiego (II) stopnia 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 207/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 133/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 206/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 175/2020¬2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 205/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGOPEDIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 204/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku AGROEKOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 203/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 202/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów drugiego (II) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 201/2020-2024 w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w latach 2023-2027 2023 16.02.2023 01.10.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 200/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 249/2016¬2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 199/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 207/20162020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.02.2023 01.10.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 198/2020-2024 w sprawie: szczegółowego trybu postępowania nostryfikacyjnego 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 197/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 174/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 196/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 195/2020-2024 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 226/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2023 16.02.2023 16.02.2023 ObowiązującyRodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora ZR - 43/2023 w sprawie: ustalenia minimalnej wysokości opłat za udostępnienie mienia Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.05.2023 30.05.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 42/2023 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) gospodarowania mieniem Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.05.2023 30.05.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 41/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2023 25.05.2023 25.05.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 40/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2022 2023 25.05.2023 25.05.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 39/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 122/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2023 2023 28.04.2023 28.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 38/2023 w sprawie: ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom na rok akademicki 2023/2024 2023 28.04.2023 28.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 37/2023 w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 2023 28.04.2023 28.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 36/2023 w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2023 24.04.2023 24.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 35/2023 w sprawie: likwidacji w Uniwersytecie Opolskim kierunku BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE studia pierwszego (I) stopnia 2023 20.04.2023 20.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 34/2023 w sprawie: wprowadzenia zasad zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Uniwersytet Opolski jest podmiotem tworzącym 2023 13.04.2023 13.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 33/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 2023 12.04.2023 12.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 32/2023 w sprawie: szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024 2023 05.04.2023 05.04.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 31/2023 w sprawie: w sprawie likwidacji w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego (I) i drugiego (II) stopnia 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 30/2023 w sprawie: utworzenia studiów drugiego (II) stopnia na kierunku LOGOPEDIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 29/2023 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 2023/2024 2023 30.03.2023 30.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 28/2023 w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024 2023 15.03.2023 15.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 27/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 96/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 26/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 25/2023 w sprawie: rozwiązania Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 24/2023 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 23/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 22/2023 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 21/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 20/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2022 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 01.03.2023 01.03.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 19/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2022/2023 2023 22.02.2023 22.02.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 18/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 97/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2022/2023 2023 22.02.2023 22.02.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 17/2023 w sprawie: utworzenia studiów pierwszego (I) stopnia na kierunku AGROEKOLOGIA w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 16/2023 w sprawie: utworzenia studiów drugiego (II) stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 15/2023 w sprawie: utworzenia studiów drugiego (II) stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w Uniwersytecie Opolskim 2023 16.02.2023 16.02.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 14/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 165/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 13/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 12/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 11/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 10/2023 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 9/2023 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.01.2023 31.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 8/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2023 30.01.2023 30.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 7/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 71/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.01.2023 23.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 6/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim oraz zasad jej finansowania i obsługi administracyjnej 2023 23.01.2023 23.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 5/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2023 19.01.2023 19.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 4/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Uniwersytecie Opolskim 2023 19.01.2023 19.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 3/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 2/2023 w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim 2023 09.01.2023 09.01.2023 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 1/2023 w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowego Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.01.2023 09.01.2023 ObowiązującyRodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatusRodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 37/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 36/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 35/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 34/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 33/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 32/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 31/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 30/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 29/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 28/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 27/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 26/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 25/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 24/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 23/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 22/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 21/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.05.2023 23.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 5/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian programu studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia 2023 19.05.2023 19.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 4/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian programów studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia 2023 19.05.2023 19.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 9/2023 w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych na kierunku biologia dla nauczycieli 2023 18.05.2023 18.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 7/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku orientalistyka chrześcijańska 2023 16.05.2023 16.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 8/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 16.05.2023 16.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 25/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 32/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 13 kwietnia 2023 r. 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 31/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 30/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 29/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 28/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 27/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 26/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 25/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 24/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 23/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 22/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 21/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 20/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 19/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 18/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 17/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 16/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 24/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 23/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 22/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Biologii z dnia 6 kwietnia 2023 r. 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 21/2023 w sprawie: wskazanie promotorów na członków Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 20/2023 w sprawie: wskazanie kandydatów na członków Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 19/2023 w sprawie: wskazanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 18/2023 w sprawie: zaopiniowania wniosku w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 17/2023 w sprawie: wskazania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 11.05.2023 11.05.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 24/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 23/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 22/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 11/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 10/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 9/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 4/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ISzW - 1/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.04.2023 27.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 27/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 26/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 25/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 24/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 23/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 22/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 21/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 20/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 19/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 3/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Sztuk Wizualnych 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WS - 1/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 26.04.2023 26.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 23/2023 w sprawie: zmiany promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 22/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 21/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 20/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 19/2023 w sprawie: urlopu naukowego nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 18/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 17/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 16/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 15/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 14/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 25.04.2023 25.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 9/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.04.2023 17.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 8/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.04.2023 17.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 7/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.04.2023 17.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 6/2023 w sprawie: zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia profil praktyczny od roku akademickiego 2023/2024 2023 17.04.2023 17.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IGS-EiGP - 4/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 2023 r. 2023 13.04.2023 13.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 14/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości z dnia 22 grudnia 2022 r. 2023 13.04.2023 13.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 13/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.04.2023 13.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 12/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.04.2023 13.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 16/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Biologii z dnia 9 marca 2023 r. 2023 06.04.2023 06.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WCh - 4/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 05.04.2023 05.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 8/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 04.04.2023 04.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 7/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 04.04.2023 04.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 04.04.2023 04.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 04.04.2023 04.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 14/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 03.04.2023 03.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 13/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 03.04.2023 03.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 12/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 03.04.2023 03.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 11/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 03.04.2023 03.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 10/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 03.04.2023 03.04.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 19/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 18/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 17/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 15/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 14/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 13/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 12/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 11/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 10/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 9/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 31.03.2023 31.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 10/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe (studia II stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 9/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Public Relations (studia II stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 8/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Global Studies (studia II stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 7/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Politologia (studia II stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 6/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 5/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Public Relations (studia I stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 4/2023 w sprawie: w sprawie zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Global Studies (studia I stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 3/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Politologia (studia I stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 2/2023 w sprawie: w sprawie zaopiniowania projektu programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia) 2023 27.03.2023 27.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 16/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 21/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 14/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 8/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 7/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 6/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 5/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 4/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 20/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 19/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 18/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 17/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 15/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 13/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 5/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 23.03.2023 23.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 9/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.03.2023 16.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 9/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 15.03.2023 15.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 11/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.03.2023 13.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 8/2023 w sprawie: wskazanie kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki 2023 13.03.2023 13.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 7/2023 w sprawie: wskazanie kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta 2023 13.03.2023 13.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 10/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 13.03.2023 13.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 9/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.03.2023 13.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 5/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego przez adiunkta 2023 10.03.2023 10.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 4/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w programie kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość od roku akademickiego 2023/2024 2023 10.03.2023 10.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 3/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w programie kształcenia na kierunku logistyka od roku akademickiego 2023/2024 2023 10.03.2023 10.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 2/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w programie kształcenia na kierunku ekonomia od roku akademickiego 2023/2024 2023 10.03.2023 10.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WCh - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 14/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 13/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 12/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 11/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 10/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 9/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 8/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 7/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 4/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 3/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IŚiB - 1/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.03.2023 09.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 10/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 9/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 8/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 7/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 6/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 5/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów, kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 4/2023 w sprawie: poparcia uchwały Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego o nadaniu stopnia doktora nauk teologicznych 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 13/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta, sekretarza oraz członka komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 12/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantki 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 11/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 10/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 4/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 3/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 2/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.03.2023 07.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WE - 1/2023 w sprawie: zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika z tytułem magistra 2023 06.03.2023 06.03.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 9/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. 2023 28.02.2023 28.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoPiKS - 1/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 27.02.2023 27.02.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPT - 1/2023 w sprawie: wprowadzenia wymogów stawianych pracom dyplomowym realizowanym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2023 24.02.2023 24.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 8/2023 w sprawie: sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów 2023 23.02.2023 23.02.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dyrektora Instytutu P_DI - ISzW - 1/2023 w sprawie: powołania Komisji ds. badań artystyczno-naukowych 2023 13.02.2023 13.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.02.2023 13.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 13.02.2023 13.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 12/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 11/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 8/2023 w sprawie: zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników i zleceniobiorców z tytułem magistra 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 7/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 09.02.2023 09.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 8/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 7/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 6/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 5/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 9/2023 w sprawie: zmiany członka składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 8/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 7/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 07.02.2023 07.02.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 4/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu studiów na kierunku LOGOPEDIA 2023 30.01.2023 30.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 3/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.01.2023 30.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 2/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.01.2023 30.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WF - 1/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 30.01.2023 30.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 5/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.01.2023 27.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 4/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.01.2023 27.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 3/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.01.2023 27.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 2/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej nauczyciela akademickiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego 2023 27.01.2023 27.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IGS-EiGP - 3/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 4/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 3/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 2/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WMFiI - 1/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 17/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Chemii z dnia 12 stycznia 2023 r. 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 16/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta w postępowaniu nostryfikacji dyplomu doktorskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 15/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta w postępowaniu nostryfikacji dyplomu doktorskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 14/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta w postępowaniu nostryfikacji dyplomu doktorskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 13/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 12/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 11/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 10/2023 w sprawie: zatwierdzenia porządku posiedzenia Rady Instytutu Chemii w dniu 26 stycznia 2023 r. 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 3/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny nauki fizyczne do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 26.01.2023 26.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 8/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 7/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 6/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 5/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 4/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 3/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 2/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoL - 1/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego 2023 24.01.2023 24.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IGS-EiGP - 2/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki-Przestrzennej z dnia 8 grudnia 2022 r. 2023 19.01.2023 19.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IGS-EiGP - 1/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego 2023 19.01.2023 19.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IJ - 1/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.01.2023 17.01.2023 Obowiązujący
Postanowienie Dziekana P_DZW - WPiA - 1/2023 w sprawie: powołania zespołu opiekunów wspomagających w ramach Kliniki Prawa 2023 17.01.2023 17.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 3/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.01.2023 17.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 2/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.01.2023 17.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INT - 1/2023 w sprawie: poparcia uchwały Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego o nadaniu stopnia doktora nauk teologicznych 2023 17.01.2023 17.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 6/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 5/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 4/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz kandydatów do komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 1/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 4/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 3/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNS - 1/2023 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu egzaminu magisterskiego na Wydziale Nauk Społecznych – Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 16.01.2023 16.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WPT - 1/2023 w sprawie: zaopiniowania projektu programu studiów na kierunku AGROEKOLOGIA 2023 13.01.2023 13.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 10/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 9/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 8/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 7/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 6/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny nauki o zdrowiu do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 5/2023 w sprawie: zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 4/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 1/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 1/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 9/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Chemii z dnia 8 grudnia 2022 r. 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 8/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 7/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 6/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 5/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny nauki chemiczne do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 4/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - ICh - 1/2023 w sprawie: zatwierdzenia porządku posiedzenia Rady Instytutu Chemii w dniu 12 stycznia 2023 r. 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WL - 1/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 3/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Nieobowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 2/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WNoZ - 1/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 8/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 7/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 6/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 5/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 4/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IP - 1/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny psychologia do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IF - 1/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 8/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Biologii z dnia 16 grudnia 2022 r. 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 7/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Biologii z dnia 24 listopada 2022 r. 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 6/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny nauki biologiczne do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 5/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 4/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 2/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IB - 1/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 4/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 3/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INP - 1/2023 w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoPiA - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 6/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 5/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 4/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 3/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 2/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny nauki medyczne do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 8/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 7/2023 w sprawie: planowanego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 6/2023 w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 5/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 4/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 3/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 2/2023 w sprawie: wskazania kandydatów na członka Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - II - 1/2023 w sprawie: włączenia dyscypliny informatyka do dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Kolegium Dziekańskiego S_KDZ - WT - 1/2023 w sprawie: zatwierdzenia tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 5/2023 w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 4/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 3/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 2/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - IEiF - 1/2023 w sprawie: wskazania członka Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2023 12.01.2023 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 343/2023 w sprawie: przekształcenia jednostki Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.11.2022 17.11.2022 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 342/2023 w sprawie: zmiany nazwy jednostki Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.11.2022 17.11.2022 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 341/2023 w sprawie: zmiany nazwy jednostki Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.11.2022 17.11.2022 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 340/2023 w sprawie: powołania nowej jednostki Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.11.2022 17.11.2022 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INM - 339/2023 w sprawie: powołania nowej jednostki Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2023 17.11.2022 17.11.2022 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INoZ - 3/2023 w sprawie: zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 2023 12.01.2003 12.01.2023 Obowiązujący