Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2004

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 34/2004 w sprawie: Zmiana „Regulaminu Pracy” (zm. zarządzenia nr 23/2003) 2004 21.12.2004 21.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2004 w sprawie: Zmiany w zarządzeniu nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.11.2002 r. (dot. pełnomocnictw) 2004 20.12.2004 20.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2004 w sprawie: Wydawanie przez Studium Języków Obcych certyfikatu znajomości języka obcego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2004 17.12.2004 17.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2004 w sprawie: Zmiana Regulaminu Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Głównej i Sieci Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 29/2000) 2004 15.12.2004 15.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2004 w sprawie: Zmiana cennika opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 43/2002) 2004 08.12.2004 08.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2004 w sprawie: Zasady korzystania z obiektów sportowych i siłowni Uniwersytetu Opolskiego przez studentów i pracowników uczelni poza zajęciami dydaktycznymi 2004 01.12.2004 01.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2004 w sprawie: Wprowadzenia zmian w „Instrukcji o gospodarce środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym”. 2004 29.11.2004 29.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Studiów Edukacyjnych oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii (przekształcenie Katedry w Zakład , powołanie nowego zakładu Teoretycznych Podstaw Socjologii) 2004 19.11.2004 19.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2004 w sprawie: Wymiana druków między Uniwersytetem Opolskim a innymi uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 2004 16.11.2004 16.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2004 w sprawie: Zmiany organizacyjne na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Biosystematyki 2004 26.10.2004 26.10.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2004 w sprawie: Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2004 26.10.2004 26.10.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji 2004 18.10.2004 18.10.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2004 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych 2004 30.09.2004 30.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2004 w sprawie: Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2004 27.09.2004 27.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2004 w sprawie: Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych Uniwersytetu Opolskiego 2004 27.09.2004 27.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2004 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2004 w sprawie: Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2004 w sprawie: Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji znajdującej się w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 21.07.2004 21.07.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2004 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami w roku akademickim 2004 29.06.2004 29.06.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2004 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych przez Studium Języków Obcych oraz zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim 2004 10.06.2004 10.06.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2004 w sprawie: Włczenie stacji terenowej w Ładzy w strukturę organizacyjną Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 2004 09.06.2004 09.06.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Technologii ” likwidacja Zakładu Dynamiki 2004 31.05.2004 31.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Środowiska oraz w Katedrze Inżynierii Procesowej 2004 14.05.2004 14.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2004 w sprawie: Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej 2004 12.05.2004 12.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2004 w sprawie: Wprowadzenie w Uniwersytecie Opolskim „Instrukcji Kancelaryjnej” 2004 12.05.2004 12.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2004 w sprawie: Zmiany struktury Organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Instytucie Filozofii i Socjologii i w Instytucie Politologii 2004 12.05.2004 12.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2004 w sprawie: Opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005 2004 07.05.2004 07.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2004 w sprawie: Gospodarowanie aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasady jej wynajmowania lub wydzieżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2004 05.05.2004 05.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2004 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2004 04.05.2004 04.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2004 w sprawie: Zasady przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim 2004 05.03.2004 05.03.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ” zmiana nazw na Zakład Botaniki Systematycznej, Zakład Zoologii Bezkręgowców, powołanie Pracowni Zoologii Kręgowców 2004 27.02.2004 27.02.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2004 w sprawie: Zasady przygotowywania prac magisterskich i dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2004 26.02.2004 26.02.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2004 w sprawie: Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Opolskim 2004 25.02.2004 25.02.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym – powołanie Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii i Socjologii 2004 29.01.2004 29.01.2004 Obowiązujący