Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2012-2016/06/2012 w sprawie: Zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim od roku akademickiego 2013/2014 2012 20121129 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/07/2012 w sprawie: Uchwała korygująca uchwałę 159/2008-2012 w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 2012 20121129 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/08/2012 w sprawie: Uchwała uzupełniająca uchwałę 120/2008-2012 w sprawie wykazu kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2012-2014 2012 20121129 29.11.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/05/2012 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskimi wzoru dyplomu dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121025 25.10.2012 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/04/2012 w sprawie: Powołanie Centrum Partnerstwo Wschodnie 2012 20121025 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/01/2012 w sprawie: Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II, kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu 2012 20121025 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/02/2012 w sprawie: Zmiana planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie planowanej wysokości nakładów finansowych na realizację wybranych zadań inwestycyjnych i Łşródeł ich finansowania 2012 20121025 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/03/2012 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Danielowi Olbrychskiemu 2012 20121025 25.10.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/170/2012 w sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/171/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:”Uniwersytety na rzecz pogranicza” 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/168/2012 w sprawie: w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/169/2012 w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/174/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:”Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego” 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/172/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu:”łeby się lepiej zrozumieć” 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/173/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu:”Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego” 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/167/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/163/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn.Modernizacja siedziby Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/159/2012 w sprawie: w sprawie zasad doboru kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/162/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego” 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/165/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskie] 46a w Opolu 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/164/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn.Wykonanie systemu wentylacji w Katedrze Chemii Ekologicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87 w Opolu 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/155/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/156/2012 w sprawie: w sprawie podziału zysku netto roku 2011 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/166/2012 w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/157/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/158/2012 w sprawie: w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/160/2012 w sprawie: w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/161/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół np. oceny programów kształcenia 2012 20120524 24.05.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/151/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: ” Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – etap 11/” 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/147/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/154/2012 w sprawie: w sprawie podpisania umowy o współpracy z partnerem zagranicznym 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/152/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką 2” 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/153/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją projektu: „Uniwersytecki Asystent Innowacji „ 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/150/2012 w sprawie: w sprawie nadania skwerowi na wzgórzu uniwersyteckim imienia Vaclava Havla 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/149/2012 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Rolfowi Fieguth\’owi. 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/148/2012 w sprawie: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Byung Kwon Cheong. 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/144/2012 w sprawie: Zatwierdzenie znowelizowanej wersji „Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2012 20120322 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/146/2012 w sprawie: Efekty kształcenia na kierunku PRACA SOCJALNA 2012 20120322 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/145/2012 w sprawie: Efekty kształcenia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA 2012 20120322 22.03.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/143/2012 w sprawie: w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem i zabezpieczeniem środków na realizację projektu Szlak Geoturystyczny „Pradziad”; Inwentaryzacja i dokumentacja stanowisk 2012 20120223 23.02.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/142/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120223 23.02.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/138/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych UO doktorantom z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego” 2012 20120126 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/140/2012 w sprawie: w sprawie zawarcia umów o współpracy z partnerami zagranicznymi 2012 20120126 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/139/2012 w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia majątku służącego rozwojowi terenowej stacji paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego m. in. w związku z likwidacją Stowarzyszenia Dinopark 2012 20120126 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/141/2012 w sprawie: w sprawie nadania siedzibie Instytutu Sztuki nazwy COLLEGIUM ARTIUM 2012 20120126 26.01.2012 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2008-2012/137/2012 w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Statutu UO 2012 20120126 26.01.2012 Obowiązujący2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 52/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121217 17.12.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2012 w sprawie: Regulamin platformy e-learningowej Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121204 04.12.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2012 w sprawie: Zasady wykorzystania informatycznych modułów PLANISTA i Systemu Rezerwacji Sal systemu USOS w Uniwersytecie Opolskim 2012 28.11.2012 28.11.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2012 w sprawie: Zasady odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121127 27.11.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2012 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121127 27.11.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2012 w sprawie: Zakres obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121127 27.11.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012 20121112 12.11.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji 2012 20121109 09.11.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – zmiany w Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej i Katedrze Biosystematyki 2012 20121031 31.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2012 w sprawie: Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2012 20121023 23.10.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2012 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (likwidacja Zakładu Teorii Finansów) 2012 20121015 15.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2012 w sprawie: Zmiany w zakresie działania Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Uniwersytecie Opolskim (zarządz. nr 6/97) 2012 20121014 14.10.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2012 w sprawie: Zmiana zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2012 20121010 10.10.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2012 w sprawie: Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120904 04.09.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2012 w sprawie: Wprowadzenie zakazu przebywania na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego osób niebędących studentami, pracownikami Uniwersytetu Opolskiego lub użytkownikami kompleksu sportowego Orlik 2012 w trakcie trwania konferencji międzynarodowej 2012 20120730 30.07.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2012 w sprawie: Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120705 05.07.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2012 w sprawie: Utworzenie funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. e-learningu, powołania Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu oraz Grup Roboczych ds. e-learningu w Wydziałach Uniwersytetu Opolskiego oraz w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskona 2012 20120704 04.07.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120703 03.07.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2012 w sprawie: Zmiana w wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (14/2011) 2012 20120628 28.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2012 w sprawie: Wprowadzenie wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120628 28.06.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120614 14.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2012 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2012 20120612 12.06.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2012 w sprawie: Wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120605 05.06.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2012 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120510 10.05.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2012 w sprawie: Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120508 08.05.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2012 w sprawie: Utworzenie studiów doktoranckich w dziedzinie biologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120508 08.05.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2012 w sprawie: Zmiana zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim ( 15/2011) 2012 20120507 07.05.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2012 w sprawie: Zmiana obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim (34/2009) 2012 20120426 26.04.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2012 w sprawie: Zmiana w Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120416 16.04.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2012 w sprawie: Ochrona informacji niejawnych w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120416 16.04.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2012 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora (27/2005) 2012 20120404 04.04.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2012 w sprawie: Zmiany w zakresie działania Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Uniwersytecie Opolskim oraz wprowadzenie Regulaminu odbywania obowiązkowych praktyk studenckich (6/97) 2012 20120403 03.04.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2012 w sprawie: Zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (30/2011) 2012 20120329 29.03.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2012 w sprawie: Zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (33/2011) 2012 20120329 29.03.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2012 w sprawie: Uczelniany system jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120305 05.03.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2012 w sprawie: Ustalenie wysokości opłat za miejsce w Hotelu Asystenckim Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120301 01.03.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2012 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2012 r. 2012 20120221 21.02.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2012 w sprawie: Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (24/2006) 2012 20120220 20.02.2012 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2012 w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120214 14.02.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2012 w sprawie: Składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120210 10.02.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2012 w sprawie: Zasady przyznawania stypendiów doktorskich w Uniwersytecie Opolskim 2012 20120208 08.02.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2012 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2012 20120125 25.01.2012 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2011 w sprawie: Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego kierowniczej kadry Uniwersytetu Opolskiego 2011 20110615 15.06.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2010 w sprawie: Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynnosci dydaktyczne (32/2009) 2010 20100930 30.09.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2007 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2007 20070720 20.07.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2007 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2007 20070427 27.04.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 20051025 25.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2004 w sprawie: Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2004 20041026 26.10.2004 Nieobowiązujący2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2012

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 08/2012 w sprawie: Zasady dotyczące studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2012 20121214 14.12.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2012 w sprawie: Zasady dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów posiadających całkowite zwolnienia lekarskie 2012 20121130 30.11.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2012 w sprawie: Przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013. 2012 20121121 21.11.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2012 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013. 2012 20121116 16.11.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2012 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2012/2013. 2012 20121116 16.11.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2012 w sprawie: Wprowadzenie do centralnego albumu studenta informacji dotyczących studentów studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Opolskim 2012 20121114 14.11.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2012 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 2012 20120926 26.09.2012 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2012 w sprawie: Zmiana wzoru karty obiegowej dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego lub osób rezygnujących ze studiów. 2012 20120628 28.06.2012 Nieobowiązujący
Instrukcja Kanclerza 23/2012 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (14/2011) 2012 20120510 10.05.2012 Nieobowiązujący