Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2017

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 73/2017 w sprawie: Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym (utworzenie Biura Projektów Strategicznych) 2017 22.12.2017 22.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2017 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2017 21.12.2017 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2017 w sprawie: Wprowadzenie Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.12.2017 21.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Pracowni anatomii rozwojowej i fizjologii roślin 2017 20.12.2017 20.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim (ECTS,cudzoziemcy – opłaty w zł) 2017 15.12.2017 15.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2017 w sprawie: Powołanie składu Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 12.12.2017 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Pracowni Kryminalistyki w Zakład Kryminalistyki 2017 12.12.2017 12.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2017 w sprawie: Powołanie i działanie Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2017 06.12.2017 06.12.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2017 w sprawie: Powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 05.12.2017 05.12.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2017 w sprawie: Powołanie Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/70/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/69/2017 w sprawie: Powołanie członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/68/2017 w sprawie: Zatwierdzenie Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/67/2017 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/66/2017 w sprawie: Zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2017 30.11.2017 30.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2017 w sprawie: Zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Pracowni Badań nad Komunikacją 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2017 w sprawie: w sprawie: obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Opolskim. 2017 27.11.2017 27.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2017 w sprawie: Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego 2017 20.11.2017 20.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 17/2017 w sprawie: Ustalenie miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 16/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018. 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 15/2017 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018 2017 15.11.2017 15.11.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2017 30.10.2017 30.10.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/65/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. inż. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 26.10.2017 26.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.10.2017 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.10.2017 25.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2017 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. dot. wyodrębniania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Opolski oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS. 2017 24.10.2017 24.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2017 18.10.2017 18.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 12.10.2017 12.10.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2017 w sprawie: Wprowadzenie nowych zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim 2017 03.10.2017 03.10.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2017 w sprawie: Organizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim. 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.09.2017 29.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2017 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/64/2017 w sprawie: Wybór kandydatów z Uniwersytetu Opolskiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/63/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 11/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 XI 2016 r. dotyczącej zgody na realizację projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/62/2017 w sprawie: Zmiana wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/61/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/60/2017 w sprawie: Zmiany Uchwały nr 25/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz tryb i warunki umarzania tych opłat 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/59/2017 w sprawie: Wygasanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/58/2017 w sprawie: Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu UO w roku akademickim 2017/2018 2017 28.09.2017 28.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2017 w sprawie: Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.09.2017 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2017 w sprawie: Baza dydaktyczna kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.09.2017 27.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 26.09.2017 26.09.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 14/2017 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (rok akademicki 2017/2018) 2017 25.09.2017 25.09.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2017 15.09.2017 15.09.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2017 w sprawie: Zmiany Regulaminu prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim (1/2014) 2017 29.08.2017 29.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2017 w sprawie: Wprowadzenie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.08.2017 17.08.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 13/2017 w sprawie: Zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach (1/2017) 2017 07.08.2017 07.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2017 02.08.2017 02.08.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2017 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim. 2017 31.07.2017 31.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2017 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 maja 2017 r. dot. utworzenia w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 27.07.2017 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 2017 27.07.2017 27.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2017 w sprawie: Zmiana Regulaminu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 25.07.2017 25.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2017 w sprawie: Rozwiązanie Zespołu Rektorskiego ds. utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. 2017 24.07.2017 24.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2017 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2017 24.07.2017 24.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 12/2017 w sprawie: Zasady przydzielania kodów dla nowych kierunków i specjalności oraz dla nowych programów studiów i przedmiotów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.07.2017 21.07.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 11/2017 w sprawie: Zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu studentów/doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2017 21.07.2017 21.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2017 w sprawie: Wprowadzenie indeksu w formie elektronicznej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2017 17.07.2017 17.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2017 w sprawie: Ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2017 10.07.2017 10.07.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2017 w sprawie: Formy zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. 2017 05.07.2017 05.07.2017 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2017 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2017 03.07.2017 03.07.2017 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/57/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości Województwa Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/56/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/55/2017 w sprawie: Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/54/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/53/2017 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2017 29.06.2017 29.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2017 w sprawie: zmiana zarządzenia nr 13/2016 utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2017 28.06.2017 28.06.2017 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2017 w sprawie: Wzór karty obiegowej dla słuchaczy kończących studia podyplomowe 2017 26.06.2017 26.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2017 w sprawie: Wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego będących przed obroną prac dyplomowych 2017 26.06.2017 26.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2017 w sprawie: Zmiana zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy (14/2007) 2017 20.06.2017 20.06.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2017 w sprawie: Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2017 14.06.2017 14.06.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/52/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 14.06.2017 14.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2017 w sprawie: Zmiana zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim (1/2016) 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2017 w sprawie: Zasady odbioru dyplomu, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2017 w sprawie: Wprowadzenie Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2017 w sprawie: Wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (3/2017) 2017 09.06.2017 09.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2017 w sprawie: Regulamin prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim – zmiany (1/2014) 2017 08.06.2017 08.06.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2017 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim 2017 31.05.2017 31.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/46/2017 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2017 30.05.2017 30.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/51/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/50/2017 w sprawie: Ustalenie liczby prodziekanów tworzonego Wydziału Sztuki 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/49/2017 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/48/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 119/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów – kierunek lekarski 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/47/2017 w sprawie: Wytyczne do wprowadzania programów kształcenia kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/45/2017 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 163/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 VI 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/44/2017 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji rekomendacji Rektorskiej Komisji Budżetowej UO na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/43/2017 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/42/2017 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/41/2017 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2016 r. 2017 25.05.2017 25.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2017 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum Symulacji Medycznych) 2017 23.05.2017 23.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2017 w sprawie: Zmiana wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w tłumaczeniu na język angielski w Uniwersytecie Opolskim 2017 17.05.2017 17.05.2017 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2017 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego nowego wydziału – Wydziału Sztuki 2017 15.05.2017 15.05.2017 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2017 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Biura ds. Badań Współpracy z Zagranicą w Dział 2017 15.05.2017 15.05.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/40/2017 w sprawie: Nadanie sali nr 112 Instytutu Psychologii imienia prof. dr hab. Andrzeja Szmajkego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/39/2017 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/38/2017 w sprawie: Wydanie opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Sztuki 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/37/2017 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2017 27.04.2017 27.04.2017 Obowiązujący