Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2019

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu US_UO - 40/2020-2024 w sprawie: uchwalenia programu studiów pierwszego (I) stopnia dla kierunku ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.03.2021 30.03.2021 Obowiązujący
Stanowisko Rady Instytutu S_RI - INPr - 7/2019 w sprawie: przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 2019 26.03.2021 26.03.2021 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 81/2019 w sprawie: Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 80/2019 w sprawie: Zmiana Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2019 30.12.2019 30.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 83/2019 w sprawie: systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej,Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego,Zasady odpłatności za korzystania z systemu biblioteczno-informacyj 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Regulamin 83/2019 w sprawie: Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 82/2019 w sprawie: Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego z ustawą i statutem Uniwersytetu Opolskiego 2019 27.12.2019 27.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 79/2019 w sprawie: Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 78/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 77/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.12.2019 18.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 76/2019 w sprawie: Organizacja Systemu Stałych Dyżurów Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.12.2019 11.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 75/2019 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2019 09.12.2019 09.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 74/2019 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.12.2019 06.12.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2019 w sprawie: Ustalenie dnia 24 grudnia 2019 r. dniem rektorskim dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi 2019 29.11.2019 29.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 72/2019 w sprawie: Ustalenie w Uniwersytecie Opolskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2019 w sprawie: Szkolenia pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2019 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego 2019 22.11.2019 22.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów drugiego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2019 w sprawie: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dot. wprowadzenia wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2019 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/235/2019 w sprawie: Wytyczne dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/231/2019 w sprawie: Powołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/230/2019 w sprawie: Powołanie członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/241/2019 w sprawie: Uchwalenie programu rozwoju kształcenia na lata 2018-2028 w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego – dla kierunku lekarskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/240/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/239/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku INFORMATYKA w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/238/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów drugiego ( II ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/237/2019 w sprawie: Uchwalenie programu studiów pierwszego ( I ) stopnia dla kierunku ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/236/2019 w sprawie: Zmiana uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/234/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/233/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/232/2019 w sprawie: Nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/229/2019 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Andrzejowi ANDERWALDOWI 2019 21.11.2019 21.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2019 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim 2019 18.11.2019 18.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2019 w sprawie: Przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów Komisji Stypendialnej i rozpatrywania odwołań Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2019 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2019 w sprawie: Opłaty za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim 2019 14.11.2019 14.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2019 w sprawie: Stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Opolskiego 2019 07.11.2019 07.11.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2019 w sprawie: Dotyczy stosowania przepisu § 31 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich 2019 07.11.2019 07.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2019 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim lub w innych podmiotach 2019 06.11.2019 06.11.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2019 w sprawie: Wnoszenie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Opolskim 2019 06.11.2019 06.11.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2019 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Opolskim 2019 31.10.2019 31.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2019 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie form zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Opolski 2019 29.10.2019 29.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2019 w sprawie: Wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na język angielski 2019 24.10.2019 24.10.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2019 w sprawie: Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 18.10.2019 18.10.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2019 w sprawie: Komentarz do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2019 02.10.2019 02.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2019 w sprawie: Powołanie prorektorów Uniwersytetu Opolskiego i organizacja pracy Kolegium Rektorskiego 2019 01.10.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 03/2019 w sprawie: Wyznaczenie pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2019 01.10.2019 01.10.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2019 w sprawie: Struktura organizacyjna i funkcyjna Instytutów Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2019 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2019 w sprawie: Utworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Lekarskiego 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2019 w sprawie: Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2019 30.09.2019 30.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2019 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2019 27.09.2019 27.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/228/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 56/2016-2020 z dnia 29 VI 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/227/2019 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/226/2019 w sprawie: Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/225/2019 w sprawie: Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 2019 25.09.2019 25.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2019 w sprawie: Zmiana składu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 24.09.2019 24.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2019 w sprawie: Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2019 24.09.2019 24.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2019 w sprawie: Zmiana składu Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2019 20.09.2019 20.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/224/2019 w sprawie: Podjęcie działań związanych z przystąpieniem do projektu: EDUNET – międzyuczelniana sieć edukacji transgranicznej 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/223/2019 w sprawie: Powołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/222/2019 w sprawie: Odwołanie członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/221/2019 w sprawie: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/220/2019 w sprawie: Potwierdzanie w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/219/2019 w sprawie: Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim do Dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/218/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 153/2016-2020 z dnia 24 I 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/217/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 113/2016-2020 z dnia 24 V 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/216/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 84/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/215/2019 w sprawie: Zatwierdzenie efektów uczenia się na kierunkach: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA, HISTORIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, MUZYKOLOGIA, ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION, JʘZYK BIZNESU, FILOLOGIA POLSKA, GERMANISTIK, JʘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JʘZYKIEM NIEMIE 2019 17.09.2019 17.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2019 w sprawie: Przepisy wprowadzające i przejściowe Regulaminu Pracy 2019 11.09.2019 11.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2019 w sprawie: Regulaminu Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2019 11.09.2019 11.09.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2019 w sprawie: Zmiany wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski (18/2019) 2019 10.09.2019 10.09.2019 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2019 w sprawie: Zmiana miesięcznych opłat odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2019 08.08.2019 08.08.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2019 w sprawie: Zmiana Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim (29/2019) 2019 31.07.2019 31.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2019 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.07.2019 25.07.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2019 w sprawie: Zmiana zasad opiniowania dokumentów i umów przez radcę prawnego w Uniwersytecie Opolskim (52/2017) 2019 24.07.2019 24.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2019 w sprawie: Zmiana w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2019 08.07.2019 08.07.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2019 w sprawie: Regulamin wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2019 01.07.2019 01.07.2019 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2019 w sprawie: Struktura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego 2019 28.06.2019 28.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2019 w sprawie: Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2019 26.06.2019 26.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/214/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 136/2016-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/213/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na zapewnienie środków na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz po 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/212/2019 w sprawie: Podjęcia działań związanych z przystąpieniem do projektu: Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie młóta browarnianego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/211/2019 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/210/2019 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/209/2019 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/208/2019 w sprawie: Zniesienie prowadzenia 2-letnich studiów II stopnia na kierunku informatyka 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/206/2019 w sprawie: Wszczęcie postępowania o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/205/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Lekarskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/204/2019 w sprawie: Opinia w przedmiocie utworzenia Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020-/207/2019 w sprawie: Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 2019 25.06.2019 25.06.2019 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2019 w sprawie: Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim 2019 21.06.2019 21.06.2019 Nieobowiązujący