Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2009

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 51/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2009 18.12.2009 18.12.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2009 w sprawie: Zasady wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie Opolskim 2009 17.12.2009 17.12.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej w Instytucie Filologii Angielskiej – powołanie Zakładu Językoznawstwa Stosowanego 2009 04.12.2009 04.12.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Katedry Inżynierii Rolniczej i Środowiska 2009 06.11.2009 06.11.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2009 w sprawie: Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim – zmiany 2009 05.11.2009 05.11.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2009 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za usługi dydatktyczne w Uniwersytecie Opolskim – inżynieria środowiska 2009 04.11.2009 04.11.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2009 w sprawie: Przekształcenie Sekcji ds.Zamówień Publicznych w Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego 2009 30.10.2009 30.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 30.10.2009 30.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2009 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2009 27.10.2009 27.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2009 w sprawie: Wysokość diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przyjeżdżających do Uniwersytetu Opolskiego 2009 26.10.2009 26.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2009 w sprawie: Regulamin przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia oraz Regulamin prowadzenia lektoratu z języka obcego na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2009 09.10.2009 09.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2009 w sprawie: Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 07.10.2009 07.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2009 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za powtarzanie lektoratu z języka obcego oraz za kontynuowanie nauki jezyka obcego poza limit określony w planie studiów w Uniwersytecie Opolskim 2009 01.10.2009 01.10.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 2009 01.10.2009 01.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2009 w sprawie: Obieg dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim 2009 28.09.2009 28.09.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2009 w sprawie: Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2009 15.09.2009 15.09.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2009 w sprawie: Zmiana wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. 16/2007) 2009 25.08.2009 25.08.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2009 w sprawie: Zmiana zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim (zm. 16/2007) 2009 22.07.2009 22.07.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 17.07.2009 17.07.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2009 w sprawie: Zasady i tryb oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Opolskiego 2009 17.07.2009 17.07.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2009 16.07.2009 16.07.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2009 w sprawie: Zmiany wysokości opłat za usługi dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2009/2010 2009 30.06.2009 30.06.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2009 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (38/2007) 2009 18.06.2009 18.06.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2009 w sprawie: Zasady i tryb zbycia nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Opolskiego położonej w Opolu przy ul. Sienkiewicza 33 (oficyna) 2009 08.06.2009 08.06.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2009 w sprawie: Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Plagiatów Naukowych w Uniwersytecie Opolskim 2009 03.06.2009 03.06.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2009 w sprawie: Zasady ustalania i rozliczania należnosci przysługujących pracownikom Uniwersytetu Opolskiego z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 2009 22.05.2009 22.05.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2009 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2009 15.05.2009 15.05.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2009 w sprawie: Zmiany sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnościa Uniwersytetu w celach służbowych ( zarządz. nr 4/2009) 2009 11.05.2009 11.05.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2009 w sprawie: Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (zarządz. 20/2007) 2009 06.05.2009 06.05.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej (zarządz. 36/2007) 2009 23.04.2009 23.04.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2009 w sprawie: Zmiany zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (zarządz. 17/2006) 2009 20.04.2009 20.04.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2009 w sprawie: Regulamin odbywania przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego staży w przedsiębiorstwach województwa opolskiego – „Uniwersytet dla biznesu” 2009 01.04.2009 01.04.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2009 w sprawie: Wysokość stawek wynagrodzeń autorskich i za prace wydawnicze obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim 2009 25.03.2009 25.03.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2009 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Opolskiego 2009 06.03.2009 06.03.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej 2009 05.03.2009 05.03.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Katedry Krystalografii w Zakład 2009 02.03.2009 02.03.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2009 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2009 roku 2009 24.02.2009 24.02.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2009 w sprawie: Zmiany w zarządzeniu nr 18/99 Rektora UO z dnia 06.08.1999 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiaółów archiwalnych do archiwum UO 2009 11.02.2009 11.02.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Instytucie Sztuki i Instytucie Nauk Pedagogicznych 2009 11.02.2009 11.02.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 03.02.2009 03.02.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2009 w sprawie: Sposób dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością Uniwersytetu Opolskiego w celach służbowych 2009 22.01.2009 22.01.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2009 w sprawie: Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w przedsiębiorstwach Województwa Opolskiego 2009 21.01.2009 21.01.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2009 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (Katedra Logistyki i Marketingu) 2009 20.01.2009 20.01.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2009 w sprawie: Zasady ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację dyplomów w Uniwersytecie Opolskim 2009 20.01.2009 20.01.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2007 w sprawie: Obowiązki nauczycieli akademickich oraz formy zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2007 05.09.2007 05.09.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2007 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2007 20.07.2007 20.07.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2007 w sprawie: Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2007 16.07.2007 16.07.2007 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2007 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2007 27.04.2007 27.04.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 25.10.2005 25.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2005 w sprawie: Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2005 24.03.2005 24.03.2005 Nieobowiązujący