Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2016-2020/135/2018 w sprawie: Zatwierdzenie arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników 2018 20181220 20.12.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/136/2018 w sprawie: Określenie sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/142/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku filologia 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/141/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/140/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/139/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/138/2018 w sprawie: Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/137/2018 w sprawie: Rozstrzygnięcia kierunkowe w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181220 20.12.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/134/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 112/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/133/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2022 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 132/2016-2020 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów I stopnia GRAFIKA INTERMEDIALNA 2018 20181129 29.11.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/131/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia MUZYKOLOGIA 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/130/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów jednolitych magisterskich PEDAGOGIKA SPECJALNA 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/129/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów na Uniwersytecie Opolskim 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/128/2018 w sprawie: Zatwierdzenie do realizacji prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2019 2018 20181129 29.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/127/2018 w sprawie: Opinia o włczeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181115 15.11.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/126/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji 2018 20181025 25.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/125/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzywydziałowej Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym 2018 20181025 25.10.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/124/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz zespołu nieruchomości budynkowych i budowli Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 2018 20180927 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/123/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180927 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/122/2018 w sprawie: Zmiana montażu finansowego do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 3/ 2016-2020 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 2018 20180927 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/121/2018 w sprawie: Wygaszanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów 2018 20180927 27.09.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/120/2018 w sprawie: Opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/119/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/118/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/113/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/114/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 26/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/112/2018 w sprawie: Zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/108/2018 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za 2017 r. 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/116/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 122/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/115/2018 w sprawie: Uchylenie Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania: Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytet 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/111/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rekomendacji i wniosków Rektorskiej Komisji Budżetowej na rok 2018 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/110/2018 w sprawie: Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2018 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/109/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rozliczenia wyniku finansowego netto za rok 2017 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/117/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 2018 20180524 24.05.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/107/2018 w sprawie: Wyrażenie opinii dotyczącej połczenia Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 20180427 27.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/98/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/103/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 31/2016-2020 z dnia 27 IV 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/102/2018 w sprawie: Zasady doboru kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/106/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn. System prognozowania skutków narażania zdrowia ludności wiejskiej na niekontrolowaną emisję niską 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/105/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 88/2016-2020 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/104/2018 w sprawie: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 78/2016-2020 z dnia 25 I 2018 r. w sprawie powołania od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/101/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/100/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/99/2018 w sprawie: Zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych 2018 20180426 26.04.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/94/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku powołanego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/97/2018 w sprawie: Zmiana treści uchwały Senatu UO nr 51/2016-2020 z 25 V 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie projektu Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskie 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/96/2018 w sprawie: Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/95/2018 w sprawie: Uzupełnienie Uchwały nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 V 2014 r. w sprawie uprawnień rekrutacyjnych dla laureatów olimpiad i konkursów 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/93/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/92/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/91/2018 w sprawie: Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Ryszardowi Wójcickiemu 2018 20180322 22.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/90/2018 w sprawie: Poparcie federacji Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2018 20180309 09.03.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/89/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2018 20180222 22.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/88/2018 w sprawie: Wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Dmowskiego 7-9 w Opolu 2018 20180222 22.02.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/86/2018 w sprawie: Zmiana Uchwały nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/85/2018 w sprawie: Wykaz kierunków i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/77/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 20180125 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/75/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180125 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/79/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Nauk Społecznych 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/84/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/87/2018 w sprawie: Zgoda na realizację inwestycji pn. Przebudowa części pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego zlokalizowanych przy ul. Witosa 26, dotychczasowej siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształ 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/83/2018 w sprawie: Zatwierdzenie efektów kształcenia nowego kierunku studiów na Wydziale Chemii 2018 25.01.2018 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/82/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowych kierunków studiów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/81/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/80/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/78/2018 w sprawie: Powołanie od roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/76/2018 w sprawie: Zniesienie prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie informacją w nowych mediach 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/74/2018 w sprawie: Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 73/2016-2020 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180125 25.01.2018 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/72/2018 w sprawie: Zatwierdzenie wzorów aneksów do umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (dotyczy przyjętych w semestrze zimowym 2017/2018) 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/71/2018 w sprawie: Szczegółowe zasady i tryb stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 72/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181221 21.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 73/2018 w sprawie: Zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (57/2013) 2018 21.12.2018 21.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 71/2018 w sprawie: Procedura dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych i badawczych w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych udostępnionych Uczelni na podstawie umowy udostępnienia 2018 20181221 21.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 70/2018 w sprawie: Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim 2018 20181220 20.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 69/2018 w sprawie: Zakres działania, zasady finansowania i struktura organizacyjna Międzywydziałowej Katedry Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181214 14.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 68/2018 w sprawie: Wprowadzenie wytycznych dla opracowania Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim oraz dla opracowania Projektów programów studiów 2018 20181212 12.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 67/2018 w sprawie: Zmiany w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 20181210 10.12.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 65/2018 w sprawie: Wdrożenie modułu nauczycielskiego na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2018 20181207 07.12.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 66/2018 w sprawie: Likwidacja kierunku studiów Filologia prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181128 28.11.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 64/2018 w sprawie: Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim 2018 20181128 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 63/2018 w sprawie: Zmiana opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181128 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 62/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181128 28.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 61/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – Instytut Nauk Technicznych, Instytut Biotechnologii 2018 20181116 16.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 60/2018 w sprawie: Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181109 09.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181106 06.11.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 58/2018 w sprawie: Powołanie pełnomocników Rektora odpowiedzialnych za dyscyplinę naukową w Uniwersytecie Opolskim 2018 20181030 30.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 57/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego. 2018 20181012 12.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181005 05.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2018 w sprawie: Zasady prowadzenia studiów krótkoterminowych w Uniwersytecie Opolskim 2018 20181003 03.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2018 w sprawie: Zmiana zakresu obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181001 01.10.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180928 28.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2018 w sprawie: Określenie zakresu kompetencji Dyrektora Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180928 28.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2018 w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 20180924 24.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Biologii i Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 2018 20180924 24.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. danych naukowych w systemie POL-on w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180912 12.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 48/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Kultury i Języka FrancuskiegoWydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – zmiana nazwy Pracowni Językoznawstwa Frankońskiego 2018 20180911 11.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (48/2017) 2018 20180906 06.09.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. opracowania nowego Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180906 06.09.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2018 w sprawie: Opłata miesięczna za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego. 2018 20180828 28.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2018 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2018 28.08.2018 28.08.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2018 w sprawie: Wyznaczenie inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180828 28.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2013) 2018 20180814 14.08.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2018 w sprawie: Określenie trybu wydawania prac naukowych i dydaktycznych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Opolskiego przy współfinansowaniu ze środków uczelni. 2018 20180814 14.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2018 w sprawie: Zasady publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy 2018 20180814 14.08.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia doktorantów oraz założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów naukowych na Uniwersytecie Opolskim 2018 20180716 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim 2018 20180716 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. przygotowania nowej organizacji i struktury Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180716 16.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2018 w sprawie: Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok 2017 2018 20180711 11.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2018 w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 20180711 11.07.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego – przekształcenie Katedry Kultury i Języka Francuskiego w Instytut 2018 20180709 09.07.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2018 w sprawie: Utworzenie jednostki międzywydziałowej – Zakładu Dydaktyki Nauk Ścisłych oraz zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu ds. opracowania koncepcji Optymalizacja funkcjonowania procesów administracyjnych 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2018 w sprawie: Ustalenie Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Opolski jest podmiotem tworzącym. 2018 20180628 28.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (nowe Instytuty) 2018 20180627 27.06.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO) 2018 20180525 25.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2018 w sprawie: Wprowadzenie tłumaczeń na język angielski umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności 2018 20180516 16.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2018 20180516 16.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2018 w sprawie: Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180515 15.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych) 2018 20180515 15.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2018 w sprawie: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2018 20180514 14.05.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2018 w sprawie: Zmiana Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie procedury i kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opol 2018 20180514 14.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2018 w sprawie: zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim (19/2010) 2018 20180511 11.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2018 w sprawie: Likwidacja stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180509 09.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Instytutu Medycyny, przekształcenie samodzielnych katedr w instytuty) 2018 20180508 08.05.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego – Biuro Projektów Naukowych 2018 20180424 24.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2018 w sprawie: Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia analizy wykorzystania sal dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180424 24.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2018 w sprawie: Powołania w strukturze Uniwersytetu Opolskiego w Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Pedagogicznych, powstałego z połczenia istniejących instytutów: Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych 2018 20180419 19.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180416 16.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2018 w sprawie: Zmiany w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 2018 20180405 05.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2018 w sprawie: Zmiana w sposobie organizacji pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych związanych z prowadzeniem przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS (36/2014) 2018 20180405 05.04.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2018 w sprawie: Zasady ustalania i wnoszenia opłat za nostryfikację stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180316 16.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2018 w sprawie: Procedura i kryteria udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180314 14.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2018 w sprawie: Zmiany Regulaminu wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim (15/2013) 2018 20180312 12.03.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2018 w sprawie: Utworzenie Biura do spraw podmiotów leczniczych oraz zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego 2018 07.03.2018 07.03.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2018 w sprawie: Wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej. 2018 20180307 07.03.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2018 w sprawie: Zmiany w organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim (24/2017) 2018 20180226 26.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2018 w sprawie: Przyjęcie Rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego w 2018 roku 2018 20180221 21.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2018 w sprawie: Uchylenie zarządzenia nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania i działania Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim. 2018 20180216 16.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2018 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180215 15.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (cennik Villa Academica) 2018 20180212 12.02.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2018 w sprawie: Zmiana zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach.( 18/2014) 2018 20180208 08.02.2018 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2018 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (utworzenie Katedry Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania) 2018 20180129 29.01.2018 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2018 w sprawie: Uchylenie zarządzenia 52/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180125 25.01.2018 Obowiązujący2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Obwieszczenie Rektora 02/2018 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2018 20180323 23.03.2018 Nieobowiązujący
Obwieszczenie Rektora 01/2018 w sprawie: Powołanie składu Komisji Bioetycznej w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180208 08.02.2018 Obowiązujący2018

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 09/2018 w sprawie: Miesięczne opłaty odrębnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2018 20181214 14.12.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2018 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019. 2018 20181109 09.11.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2018 w sprawie: Określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019. 2018 20181109 09.11.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2018 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2018 20180927 27.09.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2018 w sprawie: Zasady realizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz konsultacji nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Opolskim 2018 20180907 07.09.2018 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 30/2018 w sprawie: Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180618 18.06.2018 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2018 w sprawie: Zmiana Harmonogramu zadań w systemie USOS związanych z rozliczaniem semestrów w okresie od września do sierpnia w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180327 27.03.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2018 w sprawie: Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane w Uniwersytecie Opolskim 2018 20180320 20.03.2018 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2018 w sprawie: Zasady przedkładania przez cudzoziemców w trakcie odbywania studiów na zasadach odpłatności dokumentów potwierdzających status Polaka 2018 20180214 14.02.2018 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2018 w sprawie: zasady przyznawania godzin dla nauczycieli akademickich za sprawowaną opiekę techniczną nad studentami przygotowującymi pracę magisterską 2018 20180126 26.01.2018 Obowiązujący