Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2016

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 60/2016 w sprawie: zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Uniwersytecie Opolskim (zm.16B/2002) 2016 30.12.2016 30.12.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 59/2016 w sprawie: zmiany zasad rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim (zm. 57/2013) 2016 30.12.2016 30.12.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 56/2016 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016 12.12.2016 12.12.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 55/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. dot. zasad publikowania, rozpowszechniania i promowania prac dydaktycznych i naukowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków 2016 07.12.2016 07.12.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 54/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2016 06.12.2016 06.12.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 53/2016 w sprawie: składanie dokumentów elektronicznych za pomocą platformy ePUAP 2016 02.12.2016 02.12.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 52/2016 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim 2016 01.12.2016 01.12.2016 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2016 w sprawie: wytyczne dotyczące programu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2016 01.12.2016 01.12.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/9/2016 w sprawie: nadanie prof. dr. hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/8/2016 w sprawie: nadanie prof. dr. hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/11/2016 w sprawie: zgoda na realizację projektu pn.Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/10/2016 w sprawie: zatwierdzenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2017 2016 24.11.2016 24.11.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 51/2016 w sprawie: zasady przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2016 22.11.2016 22.11.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 50/2016 w sprawie: wprowadzenie umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności w języku angielskim 2016 22.11.2016 22.11.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 49/2016 w sprawie: likwidacja zakładowej formacji obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego 2016 22.11.2016 22.11.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2016 w sprawie: przedłużenie okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017 2016 22.11.2016 22.11.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2016 w sprawie: określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017 2016 17.11.2016 17.11.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2016 w sprawie: określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017 2016 17.11.2016 17.11.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2016 w sprawie: zmiany decyzji nr 3/2015 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 26 marca 2015 r. dot. przesyłania plików do Archiwum Prac Dyplomowych – APD Uniwersytetu Opolskiego z pisemnymi pracami dyplomowymi obronionymi w okresie 01.10.2009 r. – 31.03.2015 r. 2016 10.11.2016 10.11.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 05/2016 w sprawie: wprowadzenie elektronicznej karty obiegowej dla absolwentów Uniwersytetu Opolskiego lub osób rezygnujących ze studiów 2016 07.11.2016 07.11.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/7/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/6/2016 w sprawie: zmiana Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/5/2016 w sprawie: zmiany wzorów umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/4/2016 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2015/2016 2016 27.10.2016 27.10.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 47/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 września 2015 r. dot. przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 2016 25.10.2016 25.10.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 46a/2016 w sprawie: Zmiana składu Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim 2016 13.10.2016 13.10.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2016 w sprawie: zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2016 03.10.2016 03.10.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2016 w sprawie: wprowadzenie Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Opolskim 2016 30.09.2016 30.09.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/3/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/2/2016 w sprawie: powołanie zespołu ds. konsolidacji potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2016-2020/1/2016 w sprawie: wprowadzenie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim 2016 29.09.2016 29.09.2016 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 02/2016 w sprawie: ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2016 27.09.2016 27.09.2016 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2016 w sprawie: Ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2016 26.09.2016 26.09.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2016 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2016 21.09.2016 21.09.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2016 w sprawie: wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2016 16.09.2016 16.09.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2016 w sprawie: utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS 2016 12.09.2016 12.09.2016 Obowiązujący
Obwieszczenie Rektora 01/2016 w sprawie: Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego 2016 08.09.2016 08.09.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2016 w sprawie: utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez i imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim. 2016 06.09.2016 06.09.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2016 w sprawie: Zakresy obowiązków prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2016 01.09.2016 01.09.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2016 w sprawie: wprowadzenie umów o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności w języku angielskim 2016 16.08.2016 16.08.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2016 w sprawie: protokolarne zniszczenie unieważnionych kart przydziału do formacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Opolskim 2016 16.08.2016 16.08.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2016 w sprawie: zmiany nazwy Wydziału Historyczno-Pedagogicznego na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.07.2016 28.07.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2016 w sprawie: zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych 2016 22.07.2016 22.07.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2016 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (powołanie Centrum badań nad Zarządzeniem w Ochronie Zdrowia) 2016 11.07.2016 11.07.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2016 w sprawie: wprowadzenia nazwy Uniwersytet Opolski w tłumaczeniu na języki obce 2016 11.07.2016 11.07.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2016 w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2016 08.07.2016 08.07.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/170/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2016 23.06.2016 23.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/169/2016 w sprawie: zmiana nazwy Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO 2016 23.06.2016 23.06.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2016 w sprawie: zmiany Zasad dzieżawy lokali (pomieszczeń) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2016 22.06.2016 22.06.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2016 w sprawie: utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym 2016 22.06.2016 22.06.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2016 w sprawie: zasady wpisywania ocen do elektronicznego indeksu doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2016 16.06.2016 16.06.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2016 w sprawie: wprowadzenie elektronicznych indeksów doktorantów w Uniwersytecie Opolskim 2016 15.06.2016 15.06.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2016 w sprawie: wprowadzenie zasad przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2016 07.06.2016 07.06.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2016 w sprawie: wprowadzenie wzoru dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim 2016 07.06.2016 07.06.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/163/2016 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2017/2018 2016 06.06.2016 06.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/168/2016 w sprawie: zatwierdzenie uchwały nr 3/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/167/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na na dzieżawę części nieruchomości przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/166/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/165/2016 w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/164/2016 w sprawie: zatwierdzenie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/162/2016 w sprawie: utworzenie od roku akademickiego 2017/2018 nowych kierunków studiów 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/161/2016 w sprawie: zatwierdzenie planu finansowego na 2016 rok 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/160/2016 w sprawie: przyjęcie wniosku Rektorskiej Komisji Budżetowej 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/159/2016 w sprawie: rozliczenie zysku netto za 2015 rok 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/158/2016 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok 2015 2016 02.06.2016 02.06.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2016 w sprawie: uprawnienia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego przebywających na płatnym urlopie naukowym 2016 31.05.2016 31.05.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2016 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2016 13.05.2016 13.05.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania za pracę związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2016 10.05.2016 10.05.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/157/2016 w sprawie: uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/156/2016 w sprawie: wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Tomaszowi Szarocie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/155/2016 w sprawie: wszczęcie postępowania o nadanie prof. drowi hab. Marcelemu Kosmanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/154/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/153/2016 w sprawie: zatwierdzenie zasad doboru kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/152/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/151/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/150/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu 2016 28.04.2016 28.04.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2016 w sprawie: utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego 2016 26.04.2016 26.04.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 roku dotyczące wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2016 26.04.2016 26.04.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2016 w sprawie: wprowadzenie wzorów wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej i pozawydziałowej 2016 05.04.2016 05.04.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2016 w sprawie: Przegląd dokumentacji niejawnej Uniwersytetu Opolskiego 2016 01.04.2016 01.04.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/149/2016 w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/148/2016 w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/147/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 2016 24.03.2016 24.03.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/146/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego” 2016 10.03.2016 10.03.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2016 w sprawie: wprowadzenie warunków korzystania z logo Uniwersytetu Opolskiego przez podmioty zewnętrzne 2016 29.02.2016 29.02.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2016 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2016 roku 2016 25.02.2016 25.02.2016 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2016 w sprawie: zasady przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego w Uniwersytecie Opolskim 2016 25.02.2016 25.02.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2016 w sprawie: wprowadzenie standardów świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2016 24.02.2016 24.02.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2016 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. dot. krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2016 17.02.2016 17.02.2016 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2016 w sprawie: wprowadzenie polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Opolskim 2016 15.02.2016 15.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/145/2016 w sprawie: w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/144/2016 w sprawie: w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/143/2016 w sprawie: w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 2016 11.02.2016 11.02.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2016 w sprawie: wprowadzenie zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2016 02.02.2016 02.02.2016 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/142/2016 w sprawie: powołanie Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/141/2016 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/140/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/139/2016 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2016/2017 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/138/2016 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” 2016 28.01.2016 28.01.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2016 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Sztuki Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016 22.01.2016 22.01.2016 Obowiązujący