Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2011

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 46/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Opolskim 2011 23.12.2011 23.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2011 w sprawie: Wprowadzenie „Kodeksu Etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Opolskim” 2011 23.12.2011 23.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2011 w sprawie: Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Uniwersytetu Opolskiego obsługującym monitory ekranowe 2011 21.12.2011 21.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2011 w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 20/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 lipca 2007 r/ dot. udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2011 17.12.2011 17.12.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 42/2011 w sprawie: Wprowadzenie do realizacji planu audytu na rok 2012 r. 2011 16.12.2011 16.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2011 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – likwidacja Zakładu Procesów Jednostkowych 2011 15.12.2011 15.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 16/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zasad kalkulacji kosztów i ustalenie odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Opolskim – nowy wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 2011 07.12.2011 07.12.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2011 w sprawie: Zmiana w trybie udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego w Uniwersytecie Opolskim (8/2007) 2011 02.12.2011 02.12.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2011 w sprawie: Zmiana organizacyjna Instytutu Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2011 01.12.2011 01.12.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2003 r. dot. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości. 2011 21.11.2011 21.11.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2011 w sprawie: Wprowadzenie Regulaminu przyznawania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z niepełnosprawnością 2011 16.11.2011 16.11.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2011 w sprawie: Zmiana w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2011 28.10.2011 28.10.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2011 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2011 30.09.2011 30.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2011 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2011 30.09.2011 30.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2011 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 2011 28.09.2011 28.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2011 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instututu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2011 26.09.2011 26.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2011 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2011 25.09.2011 25.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2011 w sprawie: Powołanie Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej i Koordynatora Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Opolskim oraz określenie ich zadań 2011 24.09.2011 24.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2011 w sprawie: Zasady odpłatności za usługi edukacyjn e dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Opolskim 2011 14.09.2011 14.09.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2011 w sprawie: Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjn ej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (24/2006) 2011 14.09.2011 14.09.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2011 w sprawie: Opracowanie „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego (POF UO) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 2011 03.08.2011 03.08.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2011 w sprawie: Zmiana w wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2011 28.07.2011 28.07.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2011 w sprawie: Zmiana zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń pochodzących z innych Łşródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Mi 2011 08.07.2011 08.07.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2010 Rektora UO z dnia 20.12.2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów , standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angielski odpisu wydawanego supl 2011 30.06.2011 30.06.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2011 w sprawie: Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego kierowniczej kadry Uniwersytetu Opolskiego 2011 15.06.2011 15.06.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2011 w sprawie: korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego 2011 23.05.2011 23.05.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2011 w sprawie: Uchylenie nieaktualnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2011 17.05.2011 17.05.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2011 w sprawie: Zasady wynagradzania z prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2011 16.05.2011 16.05.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2011 w sprawie: Wprowadzenie procedury monitorowania problemów organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim 2011 05.05.2011 05.05.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2011 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (36/2007) 2011 08.04.2011 08.04.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2011 05.04.2011 05.04.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2011 w sprawie: Zmiany stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne (32/2009) 2011 23.03.2011 23.03.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2011 w sprawie: Udzielanie pełnomocnictw pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2011 14.03.2011 14.03.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2011 w sprawie: Składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 w Uniwersytecie Opolskim 2011 01.03.2011 01.03.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2011 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2011 r. 2011 01.03.2011 01.03.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2011 w sprawie: Zmiana zarządzenia dotyczącego korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego (8/2010) 2011 22.02.2011 22.02.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2011 w sprawie: Dokumentowanie publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Opolskiego oraz zasady przekazywania ich do Biblioteki Głównej 2011 07.02.2011 07.02.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2011 w sprawie: Zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2011 07.02.2011 07.02.2011 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2011 w sprawie: Przegląd dokumentacji niejawnej w Uniwersytecie Opolskim 2011 05.01.2011 05.01.2011 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2010 w sprawie: Zmiana stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynnosci dydaktyczne (32/2009) 2010 30.09.2010 30.09.2010 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2009 w sprawie: Wprowadzenie nowego wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2009 15.09.2009 15.09.2009 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2009 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2009 16.07.2009 16.07.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2007 w sprawie: Wysokość opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2007 28.06.2007 28.06.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2007 w sprawie: Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2007 05.06.2007 05.06.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2007 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2007 27.04.2007 27.04.2007 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 25.10.2005 25.10.2005 Obowiązujący