Monitor UO

Akty prawne

Akty prawne z podziałem wstępnym

Statut Uniwersytetu Opolskiego

Informacje związane ze statutem Uniwersytetu Opolskiego

Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/Odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/Odznacz wszystko
opieka nad studentami w ramach praktyk
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Uchwała Senatu 2012-2016/137/2015 w sprawie: zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2016 r. 2015 20151126 26.11.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/136/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2015 20151126 26.11.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/130/2015 w sprawie: zatwierdzenie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/135/2015 w sprawie: zmiany uchwały Senatu UO nr 100/2012-2016 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie „Zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego, w tym doposażenie w środki trwałe” 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/134/2015 w sprawie: zmiany Uchwały nr 120/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 VI 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószko wie – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opols 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/133/2015 w sprawie: określenie opisu efektów kształcenia kierunku lekarskiego 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/132/2015 w sprawie: zatwierdzenie ramowego plany pracy Senatu UO w roku ak. 2015/2016 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/131/2015 w sprawie: zatwierdzenie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 2015 20151029 29.10.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/128/2015 w sprawie: wprowadzenie nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności oraz o warunkach odpłatności za kurs w Uniwersytecie Opolsk 2015 20150930 30.09.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/126B/2015 w sprawie: zatwierdzenie zakładanych efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/129/2015 w sprawie: rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie” 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/127/2015 w sprawie: zatwierdzenie Aneksu nr 3 Uchwały nr 83/2012-2016 w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z 11 VII 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem MNiSW z 3 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/126A/2015 w sprawie: utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/125/2015 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania działalności uczelni w roku akademickim 2014/2015 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 124/2012-2016 w sprawie: zatwierdzenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/117/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na zatwierdzenie regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/115/2015 w sprawie: nadanie prof. dr. Klemensowi Richterowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/123/2015 w sprawie: w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych Łşródeł energii- budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/122/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Zintegrowany System Zarządzania Energią na Kampusie Uniwersytetu Opolskiego” 2015 20150624 24.06.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/121/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego” 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/120/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania „Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” – Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Opolskiego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego 2015 20150624 24.06.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/119/2015 w sprawie: wyrażenie zgody na utworzenie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów- kierunek lekarski 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/118/2015 w sprawie: wprowadzenie nowych wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studia lub usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/116/2015 w sprawie: zatwierdzenie poprawek do „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim” 2015 20150624 24.06.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/110/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków i specjalności realizowanych w UO od roku ak. 2016/2017 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/111/2015 w sprawie: zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim roku akademickim 2016/2017 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/112/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku ak. 2015/2016 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/109/2015 w sprawie: wnioski Rektorskiej Komisji Budżetowej 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/108/2015 w sprawie: zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/114/2015 w sprawie: podjęcie działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa parku w Dąbrowie będącego własnością Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/113/2015 w sprawie: zgoda na realizację projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie – godnego ochrony, lokalnego hot spotu bioróżnorodności” 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/107/2015 w sprawie: rozliczenie zysku netto za 2014 rok 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/106/2015 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego UO za 2014 rok 2015 20150528 28.05.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/101/2015 w sprawie: zatwierdzenie statutu Uniwersytetu Opolskiego z wprowadzonymi zmianami 2015 23.04.2015 23.04.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu US_UO - 105/2012-2016 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu zarządzenia własnością intelektualną Uniwersytetu Opolskiego” 2015 20150423 23.04.2015 Nieobowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/104/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na nowych specjalnościach kierunków realizowanych na Wydziale Filologicznym od roku ak. 2015/2016 2015 20150423 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/103/2015 w sprawie: przyjęcie dokumentu pn. „Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim” 2015 20150423 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/102/2015 w sprawie: opinia dotycząca utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Międzynarodowe Centrum Badawcze na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 2015 20150423 23.04.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/92/2015 w sprawie: zasady doboru kandydatów na studia III stopnia w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/100/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspomagającego procesy związane z realizacją zadań Uniwersytetu Opolskiego w tym doposażenie w środki trwałe” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/98/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Dmowskiego 8 w Opolu” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/99/2015 w sprawie: dotyczy realizacji inwestycji pn.”Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/97/2015 w sprawie: zatwierdzenie darowizny nieruchomości Powiatu Opolskiego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/96/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu korzystania z infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/95/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach : Architektura krajobrazu (I i II stopnia), Nowoczesne materiały (I stopnia), Nauki o rodzinie (III stopnia) 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/94/2015 w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/93/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/91/2015 w sprawie: zatwierdzenie „Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego” 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/90/2015 w sprawie: podpisanie Porozumienia w sprawie Federacji uczelni publicznych: Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 2015 20150129 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/89/2015 w sprawie: Przyjecie dokumentu pn.”Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020″ 2015 20150129 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/87/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych specjalności studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015-2020 2015 20150129 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/86/2015 w sprawie: zatwierdzenie nowych kierunków lub stopni studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2015/2016 2015 20150129 29.01.2015 Obowiązujący
Uchwała Senatu 2012-2016/88/2015 w sprawie: zatwierdzenie efektów kształcenia na drugim stopniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2015/2016 2015 20150129 29.01.2015 Obowiązujący2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 46/2015 w sprawie: w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego 2015 20151221 21.12.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 45/2015 w sprawie: utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20151218 18.12.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 44/2015 w sprawie: zmiany zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 2015 20151203 03.12.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora ZR - 42/2015 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2015 20151116 01.01.2016 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. dot. stawek za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz inne czynności dydaktyczne 2015 20151116 16.11.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2015 w sprawie: Wprowadzenie zasad monitorowania opłat i windykacji zaległych należności w Uniwersytecie Opolskim 2015 20151109 09.11.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 paŁşdziernika 2014 r. dot. zmian wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2015 20151020 20.10.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2015 w sprawie: zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2015 20151019 19.10.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20151019 19.10.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2015 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2015 w sprawie: zmiany obiegu dokumentacji ścisłego zarachowania dotyczącej przebiegu studiów oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150930 30.09.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2015 w sprawie: w sprawie bazy dydaktycznej kierunku lekarskiego 2015 20150916 16.09.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2015 w sprawie: zmiany zasad rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz wypłaty wynagrodzeń promotorowi, recenzentom i komisji habilitacyjnej w ww. postępowaniach 2015 20150901 01.09.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150831 31.08.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2015 w sprawie: wprowadzenie przetłumaczonych przysięgle na język angielski wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studia lub usługi edukacyjne w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150824 24.08.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150820 20.08.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2015 w sprawie: powołanie Zespołu Rektorskiego do spraw utworzenia : Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” 2015 20150818 18.08.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2015 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji (EL) w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150721 21.07.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2015 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (likwidacja Katedry Technologii) 2015 20150706 06.07.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150630 30.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150626 26.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2015 w sprawie: wprowadzenie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150625 25.06.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. ustalenia jednolitej terminologii dotyczącej nazw przedmiotów, standardów kształcenia, posiadanych kwalifikacji i innych informacji w tłumaczeniu na język angiel 2015 20150603 03.06.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150602 02.06.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2015 w sprawie: utworzenia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. organizacji i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania uczelnią (ZSI), powołania Uczelnianego Zespołu ds. ZSI do obsługi realizacji strategicznego celu operacyjnego Uniwersytetu Opol 2015 20150520 20.05.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2015 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Stacji Paleontologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie 2015 20150510 10.05.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2015 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Centrum Informatycznego 2015 20150422 22.04.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150420 20.04.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2015 w sprawie: wprowadzenie zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150416 16.04.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2015 w sprawie: zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150415 15.04.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2015 w sprawie: Utworzenie studiów trzeciego stopnia w zakresie dyscypliny naukowej nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150327 27.03.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2015 w sprawie: zmiany zasad wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150312 12.03.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2015 w sprawie: Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150312 12.03.2015 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2015 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu i cennika usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Uniwersytet Opolski 2015 20150312 12.03.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2015 w sprawie: Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2015 20150224 24.02.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2015 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2015 roku 2015 20150211 11.02.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2015 w sprawie: Zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim (53/2014) 2015 20150202 02.02.2015 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 43/2009 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego 2009 20091027 27.10.2009 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2008 w sprawie: Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2008 20081104 04.11.2008 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2006 w sprawie: Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2006 20060124 24.01.2006 Obowiązujący2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Regulamin 01/2015 w sprawie: Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 2015 20151202 02.12.2015 Obowiązujący
Regulamin 2012-2016/93/2015 w sprawie: Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Obwieszczenie Rektora 01/2015 w sprawie: Ustalenie procentowych wskaŁşników narzutów kosztów pośrednich dla działalności Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150522 22.05.2015 Obowiązujący2015

Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Komunikat Prorektora 11/2015 w sprawie: wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. imprez masowych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20151218 18.12.2015 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 10/2015 w sprawie: określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2015/2016 2015 20151120 20.11.2015 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 09/2015 w sprawie: określenie wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2015/2016 2015 20151120 20.11.2015 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 08/2015 w sprawie: ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2015 20150928 28.09.2015 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 32/2015 w sprawie: wprowadzanie przez jednostki organizacyjne danych do systemu USOS i POL-on w zakresie programów kształcenia, przydziałów czynności, minimów kadrowych, badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostkach 2015 20150921 21.09.2015 Nieobowiązujący
Instrukcja Kanclerza 30/2015 w sprawie: przygotowywanie i przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 2015 20150907 07.09.2015 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 07/2015 w sprawie: wymiana legitymacji doktorantów wydawanych w formie papierowej na legitymacje elektroniczne (ELD) 2015 20150623 23.06.2015 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 06/2015 w sprawie: wprowadzenie Protokołu postępowania kwalifikacyjnego w rekrutacji na studia doktoranckie oraz Indywidualnej karty ocen doktoranta 2015 20150622 22.06.2015 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 19/2015 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2015 20150609 09.06.2015 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 14/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 maja 2011 r. dot. korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu Opolskiego 2015 11.05.2015 11.05.2015 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 04/2015 w sprawie: ustalenie opłaty miesięcznej za miejsce w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego. 2015 20150427 27.04.2015 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 03/2015 w sprawie: przesyłanie plików do Archiwum Prac Dyplomowych- APD Uniwersytetu Opolskiego z pisemnymi pracami dyplomowanymi obronionymi w okresie 01.10.2009r.-31.03.2015r. 2015 20150326 26.03.2015 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 01/2015 w sprawie: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150310 10.03.2015 Obowiązujący
Instrukcja Kanclerza 04/2015 w sprawie: zmiany w Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim 2015 20150227 27.02.2015 Nieobowiązujący
Komunikat Prorektora 02/2015 w sprawie: Wprowadzenia Karty Starosty dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pełniących funkcje starosty. 2015 20150225 25.02.2015 Obowiązujący
Komunikat Prorektora 01/2015 w sprawie: Utworzenie grupy roboczej ds. wdrożenia Systemu Elektronicznej Legitymacji (SEL) 2015 20150209 09.02.2015 Obowiązujący