Szukaj
Dostępne filtry
Status i rodzaj aktu prawnego
Zaznacz/odznacz wszystko
Obowiązujący
Nieobowiązujący
Uchwała Rady Uniwersytetu
Uchwała Senatu
Zarządzenie Rektora
Obwieszczenie Rektora
Instrukcja Kanclerza
Komunikat Dyrektora Instytutu
Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Komunikat Dziekana
Komunikat Prorektora
Polecenie Kanclerza
Postanowienie Dyrektora Instytutu
Postanowienie Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Postanowienie Dziekana
Postanowienie Prorektora
Regulamin
Stanowisko Rady Instytutu
Rok wydania
Zaznacz/odznacz wszystko
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1 2 3 20
Rodzaj aktu Nr aktu Dokument Rok wydania Data wydania Obowiązuje odStatus
Zarządzenie Rektora 01/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym – powołanie Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii i Socjologii 2004 29.01.2004 29.01.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2004 w sprawie: Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Opolskim 2004 25.02.2004 25.02.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2004 w sprawie: Zasady przygotowywania prac magisterskich i dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 2004 26.02.2004 26.02.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ” zmiana nazw na Zakład Botaniki Systematycznej, Zakład Zoologii Bezkręgowców, powołanie Pracowni Zoologii Kręgowców 2004 27.02.2004 27.02.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2004 w sprawie: Zasady przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim 2004 05.03.2004 05.03.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2004 w sprawie: Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Opolskiego 2004 04.05.2004 04.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2004 w sprawie: Gospodarowanie aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasady jej wynajmowania lub wydzieżawiania w Uniwersytecie Opolskim 2004 05.05.2004 05.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2004 w sprawie: Opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005 2004 07.05.2004 07.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2004 w sprawie: Zmiany struktury Organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Instytucie Filozofii i Socjologii i w Instytucie Politologii 2004 12.05.2004 12.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2004 w sprawie: Wprowadzenie w Uniwersytecie Opolskim „Instrukcji Kancelaryjnej” 2004 12.05.2004 12.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2004 w sprawie: Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnej 2004 12.05.2004 12.05.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Środowiska oraz w Katedrze Inżynierii Procesowej 2004 14.05.2004 14.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Technologii ” likwidacja Zakładu Dynamiki 2004 31.05.2004 31.05.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2004 w sprawie: Włczenie stacji terenowej w Ładzy w strukturę organizacyjną Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 2004 09.06.2004 09.06.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2004 w sprawie: Zasady nauczania języków obcych przez Studium Języków Obcych oraz zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim 2004 10.06.2004 10.06.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2004 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami w roku akademickim 2004 29.06.2004 29.06.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 17/2004 w sprawie: Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji znajdującej się w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 21.07.2004 21.07.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2004 w sprawie: Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej Uniwersytetu Opolskiego 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2004 w sprawie: Zmiany stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2004 20.09.2004 20.09.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2004 w sprawie: Zasady wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych Uniwersytetu Opolskiego 2004 27.09.2004 27.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2004 w sprawie: Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2004 27.09.2004 27.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2004 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych 2004 30.09.2004 30.09.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2004 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji 2004 18.10.2004 18.10.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2004 w sprawie: Organizacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2004 26.10.2004 26.10.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2004 w sprawie: Zmiany organizacyjne na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Katedrze Biosystematyki 2004 26.10.2004 26.10.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2004 w sprawie: Wymiana druków między Uniwersytetem Opolskim a innymi uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 2004 16.11.2004 16.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2004 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Studiów Edukacyjnych oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii (przekształcenie Katedry w Zakład , powołanie nowego zakładu Teoretycznych Podstaw Socjologii) 2004 19.11.2004 19.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2004 w sprawie: Wprowadzenia zmian w „Instrukcji o gospodarce środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym”. 2004 29.11.2004 29.11.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2004 w sprawie: Zasady korzystania z obiektów sportowych i siłowni Uniwersytetu Opolskiego przez studentów i pracowników uczelni poza zajęciami dydaktycznymi 2004 01.12.2004 01.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 30/2004 w sprawie: Zmiana cennika opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 43/2002) 2004 08.12.2004 08.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2004 w sprawie: Zmiana Regulaminu Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Głównej i Sieci Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego (zm. Zarządzenia 29/2000) 2004 15.12.2004 15.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2004 w sprawie: Wydawanie przez Studium Języków Obcych certyfikatu znajomości języka obcego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2004 17.12.2004 17.12.2004 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2004 w sprawie: Zmiany w zarządzeniu nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.11.2002 r. (dot. pełnomocnictw) 2004 20.12.2004 20.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2004 w sprawie: Zmiana „Regulaminu Pracy” (zm. zarządzenia nr 23/2003) 2004 21.12.2004 21.12.2004 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2005 w sprawie: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim 2005 27.01.2005 27.01.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2005 w sprawie: Regulaminy Organizacyjne Wydawnictw Uniwersytetu Opolskiego (Wydawnictwo UO, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego) 2005 27.01.2005 27.01.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2005 w sprawie: Zmiana zasad przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 5/2004) 2005 08.02.2005 08.02.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2005 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2005 r. 2005 22.02.2005 22.02.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2005 w sprawie: Zmiany organizacyjne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii – powołanie Zakładu Katalizy w Instytucie Chemii 2005 01.03.2005 01.03.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 14.03.2005 14.03.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2005 w sprawie: Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego 2005 24.03.2005 24.03.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2005 w sprawie: Ochrona danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Opolskiego. 2005 05.04.2005 05.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego (zm.32/2003 z 23.09.03 r.) 2005 20.04.2005 20.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2005 w sprawie: Zmiany zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Opolskim (zm. zarządz. nr 15/04 z dn. 31.05.2004 r.) 2005 25.04.2005 25.04.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2005 w sprawie: Zmiany organizacyjne w Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005 26.04.2005 26.04.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2005 w sprawie: Zasady wydawania suplementu do dyplomu ukonczenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2005 27.04.2005 27.04.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2005 w sprawie: Zmiany w Regulaminie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w Uniwersytecie Opolskim 2005 06.05.2005 06.05.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2005 w sprawie: Określenie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 2005 01.06.2005 01.06.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2005 w sprawie: Opłaty za zajecia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2005 08.06.2005 08.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2005 w sprawie: Zmiany zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim 2005 08.06.2005 08.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2005 w sprawie: Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objetych przydziałami miejsc w roku akademickim. 2005 23.06.2005 23.06.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2005 w sprawie: Zmiana wysokości stawek stypendium naukowego oraz wynagrodzenia promotora i recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. 2005 29.06.2005 29.06.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO -Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej. 2005 01.07.2005 01.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2005 w sprawie: Organizacja i sposoby ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 2005 05.07.2005 05.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2005 w sprawie: Zmiana opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2005 12.07.2005 12.07.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2005 w sprawie: Stawki za godziny ponadwymiarowe i godziny zlecone nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych. 2005 26.07.2005 26.07.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2005 w sprawie: Zmiana cennika usług teleinformatycznych. 2005 29.07.2005 29.07.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2005 w sprawie: Zasady ustalania należności za wynikłe straty w zbiorach bibliotecznych spowodowane z winy pracownika Uniwersytetu Opolskiego. 2005 08.08.2005 08.08.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2005 w sprawie: Zmiana wysokości opłat za wydawanie legitymacji studenckich, dyplomów ukończenia studiów i innych dokumentów w Uniwersytecie Opolskim (zmiana zarządz. nr 1/2003 z dn.21.01.2003 r.) 2005 14.09.2005 14.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2005 w sprawie: Zasady rozliczania kosztów i finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora 2005 14.09.2005 14.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2005 w sprawie: Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2005 26.09.2005 26.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 29/2005 w sprawie: Zmiana cennika usług teleinformatycznych (zm.zarządz. 24/2003) 2005 30.09.2005 30.09.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 31/2005 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO (zm. w Instytucie Nauk Społecznych, Instytucie Politologii, Instytucie Filozofii i Socjologii) 2005 14.10.2005 14.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 32/2005 w sprawie: Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2005 25.10.2005 25.10.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 33/2005 w sprawie: Zmiany struktury organizacyjnej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2005 02.11.2005 02.11.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 34/2005 w sprawie: Zakres działania prorektorów Uniwersytetu Opolskiego 2005 18.11.2005 18.11.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 35/2005 w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego 2005 18.11.2005 18.11.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 36/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005 30.11.2005 30.11.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 37/2005 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Powołanie Międzyinstytutowego Zakładu Kultury i Języka Francuskiego 2005 02.12.2005 02.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 38/2005 w sprawie: Zmiany w Regulaminie Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego 2005 09.12.2005 09.12.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 39/2005 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za wynajem sprzętu wystawowego Uniwersytetu Opolskiego (43/2002) 2005 19.12.2005 19.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 40/2005 w sprawie: Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz bazy magazynowej według stanu na dzień 31.12.2005 r. 2005 22.12.2005 22.12.2005 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 41/2005 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30.09.2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości 2005 30.12.2005 30.12.2005 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 01/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 2006 06.01.2006 06.01.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 02/2006 w sprawie: Wprowadzenie opłaty za usługę kserograficzną realizowaną na kopiarkach samoobsługowych Uniwersytetu Opolskiego (zm. zarządzenia nr 43/2002). 2006 09.01.2006 09.01.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 03/2006 w sprawie: Zmiany zasad wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2006 24.01.2006 24.01.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 04/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – Zakład Biologii Roślin wraz z pracowniami 2006 06.02.2006 06.02.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 05/2006 w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. 2006 16.02.2006 16.02.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 06/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego – powołanie Biura Funduszy Strukturalnych 2006 13.03.2006 13.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 07/2006 w sprawie: Wprowadzenie „Regulaminu postępowania przy przygotowaniu, składaniu i realizacji projektów/wniosków finansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” w Uniwersytecie Opolskim. 2006 13.03.2006 13.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 08/2006 w sprawie: Wprowadzenie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2006/2007 2006 14.03.2006 14.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 09/2006 w sprawie: Realizacja zadań obrony cywilnej w 2006 roku. 2006 21.03.2006 21.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 10/2006 w sprawie: Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego – przeniesienie Zakładu Badań Fizykochemicznych do Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej. 2006 31.03.2006 31.03.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 11/2006 w sprawie: Zmiany w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego” 2006 25.04.2006 25.04.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 12/2006 w sprawie: Zasady postępowania ze zużytym sprzętem i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz zużytymi materiałami eksploatacyjnymi i opakowaniami po nich w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. 2006 27.04.2006 27.04.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 13/2006 w sprawie: Zmiana opłat za usługi kserograficzne świadczone przez Uniwersytet Opolski ( zm. zarządz. 43/2002 ) 2006 05.05.2006 05.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 14/2006 w sprawie: Zmiana wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów w językach obcych w Uniwersytecie Opolskim 2006 15.05.2006 15.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 15/2006 w sprawie: Wprowadzenie wynagrodzenia lektora za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej w Uniwersytecie Opolskim. 2006 17.05.2006 17.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 16/2006 w sprawie: Wprowadzenie obowiązkowego szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Uniwersytecie Opolskim 2006 31.05.2006 31.05.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 18/2006 w sprawie: Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2006 21.06.2006 21.06.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 19/2006 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektra Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim. 2006 07.08.2006 07.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 20/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym – powołanie Zakładu Badań Wschodnich w Instytucie Politologii 2006 11.08.2006 11.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 21/2006 w sprawie: Zmiana struktury organizacyjnej w Instytucie Fizyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki 2006 22.08.2006 22.08.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 22/2006 w sprawie: Wprowadzenie wzoru umowy zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2006 28.08.2006 28.08.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 23/2006 w sprawie: Zmiany w umowie zawieranej ze studentami o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Opolskim 2006 12.09.2006 12.09.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 24/2006 w sprawie: Regulamin udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej Biblioteki Głównej Uniwerystetu Opolskiego 2006 14.09.2006 14.09.2006 Nieobowiązujący
Zarządzenie Rektora 25/2006 w sprawie: Zmiana stawek odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego w okresach nie objętych przydziałami miejsc w roku akademickim 2006 18.09.2006 18.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 26/2006 w sprawie: Struktura organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2006 18.09.2006 18.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 27/2006 w sprawie: Zmiana zarządzenia nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21.06.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Opolskim 2006 26.09.2006 26.09.2006 Obowiązujący
Zarządzenie Rektora 28/2006 w sprawie: Struktura Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2006 28.09.2006 28.09.2006 Obowiązujący

1 2 3 20